Hasta Hakları

Lokman Hekim Sağlık Grubu

Hasta, Hasta Yakınının Hakları ve Sorumlulukları

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyor ve onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Hasta Hakları Yönetmeliği yönergesi ile uluslararası hasta/hasta yakını hak ve sorumluluklarından yararlanarak hazırladığımız bu el kitabı ile, siz değerli hasta ve hasta yakınlarımızı kendi hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi amaçladık. Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey, hastanemiz çalışanları tarafından benimsenmiş haklarını her zaman talep edebilirler. Hizmetlerden yararlanma hakkı

 • Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
 • Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Saygı ve itibar görme hakkı

 • Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Hastanemizde hiçbir çalışan, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet hakkı

 • Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Kimliği bilme hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Bilgi edinme hakkı

 • Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Haberleşme hakkı

 • Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastanın onay verme hakkı

 • Hastalarımız, tıbbi yasal zorunluluklar dışında, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirilme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır. Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın da tıbbi girişim yapılabilir.
 • Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.

Planlanan tedaviyi reddetme hakkı

 • Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemizle ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

İnceleme ve tedavi bedellerini bilme hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı

 • Hastalarımız, tanı konulması işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine özgü kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayette bulunma hakkı

 • Hastalarımız, şikayette bulunma, şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Birimi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Hastane kural ve uygulamalarını bilme hakkı

 • Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Dini hizmetlerden faydalanma hakkı

 • Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
 • Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastamızın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Bilgi verme sorumluluğu

 • Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmelidir.

Önerilere uyma sorumluluğu

 • Hastalarımız, ilke olarak tedavisinden sorumlu hekimler, hemşireler ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen plana uymalıdır.

Planlanan tedaviyi reddetme sorumluluğu

 • Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da hekimlerinin talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan sorumludur.

İnceleme ve tedavi giderlerini ödeme sorumluluğu

 • Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kağıtları zamanında sağlamalıdır.
 • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmelidir.
 • Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirmeli ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğunu belgelemelidir.

Bulaşıcı hastalığı bildirme sorumluluğu

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını gösteren izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Saygı gösterme sorumluluğu

 • Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almalıdır; hastanemiz içinde hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemizin kurallarına uymalıdır.

Kural ve uygulamalara uyma sorumluluğu

 • Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmelidir. Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde hastalarımız uyarılacaktır.

Uygunsuz istekte bulunmama sorumluluğu

 • Hastalarımız, yetkili hekim tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi kurallarına uyma sorumluluğu

 • Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tazmin etme sorumluluğu

 • Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etmelidir.

Güvenliğiniz için dikkat etmeniz gerekenler Kendi tedavi planınızı bilmeniz ve tedavinize katılmanız, hastanemizden daha hızlı ve güvenli bir şekilde ayrılmanızı sağlar. Bu nedenle yanınızda getirdiğiniz ve kullandığınız her türlü ilacı, hekiminize ve hemşirenize bildirerek teslim etmenizi rica ediyoruz. Hekiminize veya hemşirenize herhangi bir gıda veya ilaca karşı bildiğiniz bir alerjiniz ya da reaksiyonunuz varsa mutlaka bildirmelisiniz. Hastanemizi ziyaretiniz süresince kullandığınız ilaçları takip etmeniz ve hangi ilaçları, neden aldığınızı bilmeniz son derece önemli. Size herhangi bir ilaç vermeden önce hemşirenizin, üzerinde bilgilerinizin yazılı olduğu kimlik bilekliğini kontrol ettiklerinden emin olun. Tedavi ve bakım planına katılımınız Tedavi ve bakım sürecinize katılımınız, hangi tedavinin, neden yapıldığını bilmeniz ve bu süreci daha kolay atlatmanız açısından gereklidir. Bu sebeple;

 • Hemşire ve hekiminizle tedavi ve bakımınızı konuşun.
 • Tedavinizi anladığınızdan emin olun ve anlamadığınız şeyleri sormaktan çekinmeyin.
 • Ameliyat olacaksanız hekiminizden uygulanacak işlemlerle ilgili bilgi alın.
 • Eğer ağrınız varsa hemşire ve hekiminize bilgi verin. Böylece onlar gerekli işlemleri yapacaklardır.

Yaralanmalara karşı alacağınız önlemler Hastane ortamına yabancı olmanız veya kullandığınız ilaçlar nedeniyle, günlük hayatta kolaylıkla yapabildiğiniz bazı işler zorlaşabilir ve tehlikelere açık olabilirsiniz. Bu sebeple güvenliğiniz için lütfen şu önlemleri alın:

 • Eğer hekim veya hemşireniz tek başınıza kalkmamanız konusunda sizi uyardıysa, bunu önemseyin ve kalkmak için mutlaka yardım isteyin.
 • Telefon, hemşire çağırma düğmesi veya ihtiyacınız olan herhangi bir özel eşyanızı, kolaylıkla erişebileceğiniz uzaklıkta tutun.
 • Hemşirenizden, yatağınızı kolayca inip çıkabilecek bir seviyeye getirmesini isteyin.
 • Eğer yardımsız yürümenize izin verilmiş ise yürüme alanında yeterli ışık olduğundan emin olun.
 • Ayağınızın kaymasını önlemek için altı lastik olan terlikleri tercih edin. Yerlerin ıslak olduğunu belirten levhalara dikkat edin.
 • Eğer baston veya yürüteçle yürümeniz gerekiyorsa bunları güvenli ve rahat kullandığınızdan emin olun.
 • Banyo yapacaksanız mutlaka hemşirenizden yardım isteyin.

El yıkama ve enfeksiyonlardan korunma Elleri doğru yöntemlerle yıkamak, enfeksiyonları önlemede en önemli uygulamadır. Bu nedenle ellerinizi sık sık ve uygun bir şekilde yıkamalısınız. Tüm sağlık ekibi üyelerimiz ise, size herhangi bir işlem yapmadan önce el hijyenini sağlamakla yükümlüdür. Gerekirse hatırlatarak uyarıda bulunmalısınız. Hastanemizin hasta bakım alanlarının tamamına ve hasta odalarına koyulan el yıkama ünitelerinden, aşağıdaki uyarılara dikkat ederek yararlanabilirsiniz. Ellerinizi;

 • Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra,
 • Kirli eşyalara dokunduktan sonra,
 • Yemeklerden önce ve sonra,
 • Pansuman bölgesine dokunmadan önce ve sonra,
 • Hastanıza / kendinize kişisel bakım yapmadan önce ve sonra,
 • Her hasta odasına giriş ve çıkışta 15 saniye süre ile su ve sabunla yıkayın.

Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde tedavi amacıyla sonda, iğne, tüp, pansuman varsa o bölgenin temiz ve kuru kalmasını sağlayın. Bu bölgelerde kızarıklık, ağrı, akıntı, pansumanda ıslanma ve bozulma olduğunda mutlaka hemşirenize / hekiminize bilgi verin. Ziyaretçilerinizin grip gibi bulaşıcı herhangi bir enfeksiyonu olmadığından emin olun. Enfeksiyonun çeşidine göre, hastanede yatan diğer hastaları ve personeli korumak için maske, eldiven, önlük kullanımı hatta ziyaretçi kısıtlaması gerekebilir. Bu gibi durumlarda hekim ve hemşireniz alınacak önlemler hakkında sizi bilgilendirecektir.